Ordlista

“EMDR (s.k ögonrörelseterapi)”]EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod för att bearbeta och minska inflytandet av upplevelser från det förgångna som tränger sig på i nuet. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Man kallar detta för PTSD (post traumatisk stress symtom). Både psykiskt – tankar, mardrömmar, känslor, fantasier såväl som kroppsligt – förnimmelser och psykosomatiska tillstånd kan gestalta traumat.

“Existensiella problem” Att vara människa, att utvecklas och förändras, hur psykiska problem uppstår, vidmakthålles och upplöses.

KBT (kognitiv beteendeterapi)”]Vid vissa tillstånd och livssituationer som bl.a. panikångest, ångest, social fobi, tvångssyndrom, flygfobi, depression, trauma, dålig självkänsla, kriser, ätstörningar, utbrändhet och orealistiska rädslor kan en KBT behandling vara framgångsrik. Utifrån en beteendeanalys fastställs vilka tankar och yttre beteenden som man skall förändra. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. När det gäller yttre beteenden (handlingar) så handlar det om att konkret pröva nya önskvärda beteenden (exponeringsbehandling). Behandlingen innebär också att man med hjälp av ett schema kartlägger negativa tankar och tar fram alternativa tankar. Förändring av tankeinnehåll påverkar känslorna. Mellan terapitillfällena får klienten arbeta med hemuppgifter.

“Kompulsioner”Tvångshandlingar

“Kroppspsykoterapi” I en kroppsorienterad psykoterapi är kroppens reaktioner lika viktiga som det talade ordet. Kropp och själ (psyke) är oskiljbara. Känslor är inte så sällan representerade i kroppsliga symtom och förnimmelse som tex. när det snörper i halsen är gråten på väg. För att möjliggöra känslorna att komma till tals tar man i kroppsterapi bl.a. hjälp av fördjupad andning och olika kroppsmetoder/övningar.

“Lösningsfokuserad konsultation” I en lösningsfokuserad konsultation (1-5 ggr) ligger fokus på att lyfta fram de resurser som klienten redan har. Hur har man tidigare tagit sig an och löst problem. Det är viktigare att titta på det som faktiskt fungerar och har fungerat snarare än det som inte fungerar så bra.

“Obsessioner”Tvångstankar

“Parterapi (familjeterapi)” Parterapin uppmärksammas samspelet och kommunikationen inom paret. Vidare fokuserar man på parets sätt att lösa sina konflikter och problem. Syftet är att hitta nya funktionella lösningar och låta osagda tankar få utrymme att komma till tals. Hemuppgifter ges mellan gångerna.

“Psykodynamisk psykoterapi ” I psykodynamisk psykoterapi erbjuds man att tillsammans med terapeuten försöka förstå de inre sammanhangen, t ex hur symptomen kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter. I psykoterapin vänds uppmärksamheten in mot den inre verkligheten där tankar, fantasier, bilder, känslor och kroppsförnimmelser finns. Vår inre värld påverkar hur vi ser omvärlden. Våra val, handlingar, relationer och upplevelser av yttre händelser upplever vi i ständig resonans med den vi är inom oss. Här ligger också svårigheten då den inre världen alltid är undanglidande till sin karaktär. Den låter sig inte tydliggöras, varför vi ibland inte heller förstår varför vi faller in i och upprepar negativa mönster. Det kan bli svårt att tackla svårigheterna trots att vi rationellt försöker lösa dem. I sådana situationer kan man behöva professionell hjälp.

“Psykolog”, En psykolog är en specialist i psykologi. Femårig universitetsutbildning i psykologi leder till psykologexamen; Ett års handledd psykologpraktik utöver examen är krav för legitimation som psykolog.

“Psykologisk behandling vid stress och utbrändhetstillstånd” När det gäller utbrändhet kan man tala om en utmattningsspiral som så småningom leder till utmattningsdepression. Det kan vara en mångårig process med långvarig stress utan möjligheter till återhämtning som leder till en rad kroppsliga och psykiska symptom. Det börjar ofta med värk i kroppen – nacke, axlar, rygg är vanligast. Men även magbesvär och smärtor i bröstkorgen/hjärtat. Man kan få tinnitus. Man får sömnbesvär, som leder till trötthet och energilöshet. Nästa steg är minnesstörningar och koncentrationsstörningar som kan leda till känslor av skuld och skam. Ångest är vanligt och man blir nedstämd. Detta kan utvecklas till en depression, en utmattningsdepression, där även självmordstankar kan förekomma. Samtalsterapi vid utmattningsdepression innehåller: Kunskaper om vad som händer i kroppen. Förståelse för vad som ledde fram till nuläget. Avslappningsövningar Copingstrategier – hitta ett nytt förhållningssätt att förhålla sig till stress och belastning. Gränssättning – träna på och praktisera att säga nej inåt sig själv och utåt andra. Självhävdelserträning.

“Psykosomatiska besvär”, Kroppsligt sjukdomstillstånd som orsakas, vidmakthålls eller förvärras av psykiska faktorer. Modern psykosomatisk forskning har vidgat perspektivet och betraktar sjukdom och hälsa som beroende av många faktorer: somatiska, psykiska och sociala. Stressbegreppet är ofta centralt: yttre påfrestningar i kombination med sårbarhet (t.ex. i form av bristande förmåga att hantera svårigheter) leder till uttalade kroppsliga stressreaktioner, t.ex. muskelspänning eller hög produktion av stresshormoner. Detta kan i sin tur leda till kroppsliga symtom, t.ex. huvudvärk vid stressutlöst spänning i pannmuskeln. Enligt det nu förhärskande synsättet kan man knappast klart urskilja vissa sjukdomar som psykosomatiska; de flesta sjukdomstillstånd antas i större eller mindre grad vara påverkade av psykiska faktorer. Av dessa skäl används termen “psykosomatisk sjukdom” alltmer sällan i vetenskapliga sammanhang.

“Psykoterapeut”, En psykoterapeut är en specialist i psykoterapi. Utbildning till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning om 60 poäng som sker på halvfart under 3 år och omfattar teori, handledning och egen terapi.

“Psykoterapi”, Psykoterapi är behandling av psykiska problem med psykologiska metoder. Psykoterapi som behandlingsmetod växte fram kring sekelskiftet 1800 – 1900. Idag har vi en rad olika metoder såsom t.ex. psykoanalytisk orienterad terapi, kognitiv terapi, KBT (kognitiv beteendeterapi), gestaltterapi, familjeterapi, dansterapi, bildterapi, parterapi och kroppsterapi.

“Tvångssyndrom”, Psykiska problem som domineras av tvångstankar (obsessioner) och tvångshandlingar (kompulsioner). Tvångstankar kan visa sig som tvivel på om man handlat korrekt, fastän man i grunden vet att så är fallet, eller som grubbel kring problem av pinsamt vardaglig eller obehaglig karaktär. Bland tvångshandlingar brukar kontrolltvång vara förenat med tvångsmässigt tvivel och avse om man gjort eller riskerar att göra någon illa. Tvättvång är en ett exempel på tvångshandling. Samma funktion kan räknetvång ha, t.ex. att räkna högt till tio varje gång tvångstankar dyker upp.